K ČEMU MÁ SLOUŽIT MĚSTSKÝ STADION V PRACHATICÍCH?

V posledních cca třech letech se množí stížnosti rodičů našich mladých atletů a atletek, a také sportovců samotných, na stále se zvyšující počet návštěvníků Městského stadionu v Prachaticích (dále jen „areál“), kteří nejenom že nepřišli do areálu sportovat, ale chovají se nevhodně, nerespektují pravidla a nařízení a samotné sportovce vyrušují a omezují. Ze strany správců areálu stále slyšíme povzdechy nad tím, že udržet zde pořádek je nemožné. Úklid je nekonečný příběh. Městská policie je příliš daleko a je pochopitelné, že nemůže plnit funkci neustálé ostrahy.

Vzhledem k tomu, že my, představitelé prachatické atletiky, tento vzrůstající trend sami intenzivně vnímáme, rozhodli jsme se na toto upozornit kompetentní osoby a zkusit s tím něco udělat. V minulých letech jsme v této záležitosti opakovaně komunikovali s paní ředitelkou SZMPT Ing. Kutlákovou, po změně ve vedení i s novým panem ředitelem Ing. Bc. Dvořákem, se správci, městskou policií, představiteli města. Vzhledem k tomu, že naše podněty dosud nepřinesly žádný patrný posun k lepšímu a mnohdy byly dále prezentovány v pozměněné podobě nebo bez důležitých souvislostí, rozhodli jsme se na tomto místě shromáždit z našeho pohledu důležité informace o této záležitosti.

ATLETICKÝ AREÁL JE SPORTOVIŠTĚ!

Považujeme za normální, aby atletická dráha, další atletické sektory a přímo volně navazující plochy (dále jen „atletický areál“) sloužily svému primárnímu účelu, tj. tréninkům a závodům atletů, výuce TV a školním závodům, tréninkům ostatních sportovních odvětví a také, za předem stanovených jasných podmínek, sportující veřejnosti. Považujeme za normální, aby specializovaná a speciálně vybavená sportoviště nesloužila jako veřejný prostor suplující funkci např. městských parků či dětských a zážitkových hřišť. Vždyť ostatní sportoviště v majetku našeho města svému primárnímu účelu, jak ukazuje následující srovnávací tabulka, beze zbytku slouží.

Z tabulky je zcela evidentní, že převážná většina sportovišť v majetku města, vybudovaná se zaměřením na konkrétní sportovní odvětví, nejenom že slouží svému primárnímu účelu, ale je současně i oddělena (různým způsobem) od veřejného prostoru. Tím je zcela správně zajištěno klidné a bezpečné sportování všech zúčastněných, ale je současně také chráněn majetek města a sportovních spolků.

Ano, většina sportovišť… Až na jednu výjimku, a tou je atletický areál! Je zcela logické a legitimní, že s tímto neobvyklým stavem jsme, jako dráhoví atleti, nespokojeni a chceme ho změnit.

V roce 2018 nám svitla určitá naděje na systémovou změnu, ze které by mohla vyústit i změna způsobu využití atletického areálu, neboť byl zastupitelstvem města schválen

V rámci tohoto Plánu, který je oficiálním a závazným dokumentem našeho města, jsou zakotvena v bodě P6 „Realizace chybějících sportovních zařízení“ (pouze) dvě opatření, týkající se přímých plánovaných realizací v tomto období, a to: „Opatření 6.1 Realizace skate parku ve sportovním areálu“ a „6.2 Realizace multifunkční sportovní haly“. Na straně 61 Plánu je investiční záměr realizace sportovní haly konkretizován s využitím pro tenis a současně pro atletický koridor.Nezávislý zhotovitel Plánu, po zvážení všech aspektů, zvolil jistě pro naše město jako nejvhodnější právě tyto záměry z důvodu smysluplnosti, proveditelnosti a dlouhodobé udržitelnosti. Samotná realizace atletického koridoru by umožnila v průběhu zimního období, ale také v případě nepříznivého počasí,  vyžití pro širokou škálu osob a subjektů. Absolvovat by zde mohli tréninky atleti i zástupci ostatních sportovních odvětví, výuku TV žáci škol, běžecká a pohybová cvičení senioři (např. pravidelné pohybové aktivity pod odborným vedením trenérů), v případě umístění atletického koridoru v areálu Městského stadionu by se navíc zvedla jeho atraktivnost i pro kluby, které hledají vhodná místa pro konání svých soustředění.

Oprávněná očekávání v nás vzbudil pan starosta Ing. Malý, který na předvánočním setkání s představiteli sportovních klubů Prachatic na konci roku 2018 (tedy po volbách) potvrdil, že tento Plán je platný, a že se jím budou i nově zvolení představitelé města, v rámci finančních možností, řídit. Proto jsme v návaznosti na tento Plán a se znalostí současného stavu panujícího v areálu Městského stadionu vypracovali dokument:

V tomto dokumentu, při zachování Plánem předpokládaných investičních záměrů (Skate park, hala pro tenis a atletiku), navrhujeme variantní řešení umístění jednotlivých sportovišť v majetku města tak, aby všechny zmiňované sporty měly dostatek prostoru pro budoucí rozvoj a také své zázemí na jednom místě. Podstatným faktorem je umístění atletického koridoru v bezprostřední blízkosti venkovního atletického areálu z pohledu využitelnosti i vybavení. Vždyť atletika, ale i tenis mají svá zázemí kompletně v prostorách Městského stadionu. O vyjádření k jeho případnému umístění v areálu jsme požádali i

V poslední anketě Fóra Zdravého města se pak dokument zařadil mezi vítězné podněty a jeho garanty byli ustanoveni ředitel Sportovního zařízení pan Ing. Bc. Dvořák a paní Mgr. Houšková, která má sport ve svém referátu na městském úřadu.

Letošní rok 2020 nám ale přinesl i potvrzení, že negativní jevy zmiňované v úvodu mají stále stoupající tendenci, proto jsme se rozhodli již na nic nečekat a konat. Byl odeslán

kterým jsme chtěli celý problém pojmenovat a také se aktivně, v rámci našich možností, do jeho řešení zapojit.

O neutěšeném průběhu a výsledku dvou jednání jsme

Následně jsme obdrželi oficiální

který nemůžeme nechat bez

Z dosavadních jednání je totiž patrný až zoufale obranný postoj všech představitelů města, se kterými jsme dosud jednali, pramenící ze základního nepochopení nastoleného problému a z toho pramenících kroků, které jsou prezentovány jako řešení problému atletů. Jako příklad můžeme uvést nedávnou instalaci řetězů a dalších zákazových cedulí u vstupu na malou tribunu. Takováto opatření však nezabrání vstupu nevhodně se chovajícím návštěvníkům, nýbrž naopak znepříjemňují a ztěžují pohyb malým i větším sportovcům a také jejich rodičům.

Pevně věříme, že pokud jste dočetl(-a) až sem, alespoň se nad naším úhlem pohledu zamyslíte. A pokud se nám podařilo vás přesvědčit o rozumnosti a smysluplnosti našich kroků, budeme moc rádi, pokud nás, v rámci svých možností podpoříte, pomůžete nebo alespoň nám budete držet palce.